architect

สถาปนิก /sàtâabpàník/
537 Views

military; army; soldier

ทหาร /háhăan/
577 Views

writer

นัก เขียน /nák kĭian/
569 Views

reporter; journalist [news, newspaper]

นัก ข่าว /nák kaao/
566 Views

pilot

นัก บิน /nák bin/
560 Views

barber; hair dresser

ช่าง ตัด ผม /châang dtàt pŏm/
570 Views

tailor

ช่าง ตัด เสื้อ /châng dtát sʉ̂a/
559 Views

construction worker

การ ก่อ สร้าง /châng gɔ̀ɔ sâang/
608 Views

fire; blaze; flame; conflagration

เพลิง /pləəng/
519 Views

fire fighter; fireman

ชาติ ดับ เพลิง /nák dàp pləəng/
578 Views

agree with; approve; concur

เห็น ด้วย /hə̆n dûai/
561 Views

disagree with; not agree

ไม่ เห็น ด้วย /mâi hə̆n dûai/
544 Views

almost [but not quiet yet]

เกือบ จะ /gʉ̀ap jà/
549 Views

exciting

น่า ตื่น เต้น /nâa dtʉ̀ʉn dtên/
620 Views

boring

น่า เบื่อ /nâa bʉ̀ʉa/
618 Views

office worker

พนักงาน บริษัท /phánák-ngaan bɔɔrísàt/
563 Views

salesman; salesmen

พนักงาน ขาย /phánák-ngaan kăai/
588 Views

year [Buddhist Era]

ปี พ.ส. /bpii pɔɔ sɔ̆ɔ/
536 Views

year [Christ Era]

ปี ค.ศ. /bpii kɔɔ sɔ̆ɔ/
544 Views

ship; send; deliver; emit

ส่ง /sòng/
611 Views

so; then; therefore

ก็ เลย /gɔ̂ɔ ləəi/
566 Views

will then

ก็ จะ /gɔ̂ɔ jà/
597 Views

and then

แล้ว ก็ /lɛ́ɛo gɔ̂ɔ/
612 Views

worthy to; ought to [ing]

น่าจะ /nâa-jà/
591 Views