international

นานา ชาติ /naanaa châat/
528 Views

alone; be alone; by oneself

คน เดียว /kon diaao/
593 Views

like this

อย่าง นี้ /yàang níi/
564 Views

mean; intend

หมาย ความ /măai kwaam/
521 Views

deviate, divert, distract

เบี่ยงเบน /bìiang-bən/
591 Views

wrong number

ต่อ ปิด /dtɔ̀ɔ bpìt/
543 Views

particles between teeth

ขี้ ฟัน /kîi fan/
575 Views

eye snot; eye secretion

ขี้ ตา /kîi dtaa/
614 Views

snot; mucus; boogers

ขี้ มูก /kîi mûuk/
567 Views

minimum; the least

อย่าง น้อย /yàang nɔ̀i/
596 Views

maximum; the most

อย่าง มาก /yàang mâak/
579 Views

nothing; not doing anything

ไม่ ทำ อะไร /mâi tam arai/
411 Views

depends on; hinges on; up to (someone)

แล้ว แต่ /lɛ́ɛo dtɛ̀ɛ/
530 Views

first; primary; initial

แรก /rɛ̂ɛk/
568 Views

first time

ครั้ง แรก /kráng rɛ̂ɛk/
538 Views

lead and come [someone]

พา มา /paa maa/
598 Views

lead and go [someone]

พา ไป /paa bpai/
561 Views

take and go [something]

เอา ไป /ao bpai/
549 Views

take and come [something]

เอา มา /ao maa/
566 Views

marry; get married

แต่ง งาน /dtɛ̀ng ngaan/
541 Views

Asia

เอเซีย /aeshiia/
586 Views

to mean that...; it means

แปล ว่า /bplɛɛ wâa/
527 Views

ask; inquire; quiz; interrogate

ถาม /tăam/
551 Views

escalator

บันได เลื่อน /ban-dai lʉ̂ʉan/
341 Views

slide; slip; glide; skid

เลื่อน /lʉ̂ʉan/
548 Views