fire; blaze; flame; conflagration

เพลิง /pləəng/
519 Views

construction worker

การ ก่อ สร้าง /châng gɔ̀ɔ sâang/
608 Views

tailor

ช่าง ตัด เสื้อ /châng dtát sʉ̂a/
559 Views

barber; hair dresser

ช่าง ตัด ผม /châang dtàt pŏm/
570 Views

pilot

นัก บิน /nák bin/
560 Views

reporter; journalist [news, newspaper]

นัก ข่าว /nák kaao/
566 Views

writer

นัก เขียน /nák kĭian/
568 Views

military; army; soldier

ทหาร /háhăan/
577 Views

architect

สถาปนิก /sàtâabpàník/
537 Views

veterinarian

สัตว์ แพทย์ /sàtdtàwá pɛ́ɛt/
561 Views

employee; overseer; officer; official

พนักงาน /phánák-ngaan/
581 Views

researcher

นักวิจัย /wíjai/
567 Views

musician

นัก ดนตรี /nák dondtrii/
546 Views

music

ดนตรี /dondtrii/
584 Views

image; picture; drawing; vision

ภาพ /pâap/
619 Views

manage; arrange; handle; take care of; deal with

จัด การ /jàt gaan/
522 Views

computer

คอมพิวเตอร์ /kompíudtə̂ə/
575 Views

assist; help; aid

สงเคราะห์ /sŏng-krɔ́/
580 Views

luck; chance; fate; fortune; omen; planet

เคราะห์ /krɔ́/
524 Views

society; populace; people

สังคม /săng-kom/
511 Views

export; exported

ส่ง ออก /sòng ɔ̀ɔk/
536 Views

going and coming; back and forth

ไป ไป มา มา /bpai bpai maa maa/
552 Views

better

ดี กว่า /dii gwàa/
566 Views

between; in the middle of; the middle; among

ระหว่าง /ráwàang/
539 Views