photographer

ช่าง ภาพ /châang pâap/
607 Views

chef; cook [male]

พ่อ ครัว /pɔ̂ɔ krua/
609 Views

blessing; good fortune

สวัส /sawàt/
600 Views

hunt

ล่า /lâa/
670 Views

long time ago

นาน มาก แล้ว /naan mâak lɛ́ɛo/
513 Views

secret

ความ ลับ /kwaam láp/
381 Views

worthy to; ought to [ing]

น่าจะ /nâa-jà/
591 Views

and then

แล้ว ก็ /lɛ́ɛo gɔ̂ɔ/
612 Views

will then

ก็ จะ /gɔ̂ɔ jà/
597 Views

so; then; therefore

ก็ เลย /gɔ̂ɔ ləəi/
566 Views

ship; send; deliver; emit

ส่ง /sòng/
611 Views

year [Christ Era]

ปี ค.ศ. /bpii kɔɔ sɔ̆ɔ/
544 Views

year [Buddhist Era]

ปี พ.ส. /bpii pɔɔ sɔ̆ɔ/
536 Views

salesman; salesmen

พนักงาน ขาย /phánák-ngaan kăai/
588 Views

office worker

พนักงาน บริษัท /phánák-ngaan bɔɔrísàt/
563 Views

boring

น่า เบื่อ /nâa bʉ̀ʉa/
618 Views

exciting

น่า ตื่น เต้น /nâa dtʉ̀ʉn dtên/
620 Views

almost [but not quiet yet]

เกือบ จะ /gʉ̀ap jà/
549 Views

disagree with; not agree

ไม่ เห็น ด้วย /mâi hə̆n dûai/
544 Views

agree with; approve; concur

เห็น ด้วย /hə̆n dûai/
561 Views

fire fighter; fireman

ชาติ ดับ เพลิง /nák dàp pləəng/
578 Views