belt

เข็ม ขัด /kĕm-kât/
552 Views

recover; improve

ฟื้น ตัว /fʉ́ʉn dtuaa/
1311 Views

fixed; rigid; constant; stable; inflexible

ตาย ตัว /dtaai dtuaa/
1271 Views

tell myself

บอก ตัว เอง ว่า /bɔ̀ɔk dtuaa eeng wâa/
511 Views

conduct

ส่ง ตัว /sòng dtuaa/
1236 Views

body; trunk

ตัว /dtuaa/
1276 Views

town

ตัว เมือง /dtuaa mʉang/
2562 Views

pen

ปากกา /bpàak-gaa/
1085 Views

bag; backpack; wallet; purse

กระเป๋า /grà-bpăo/
1545 Views

wallet

กระเป๋า เงิน /gra-bpăo ngən/
454 Views

pocket

กระเป๋า /grà-bpăo/
1253 Views

Noi

น้อย /nɔ́ɔi/
380 Views

government official; civil servant more results:

ข้าราชการ /kâa-râat-chá-gaan/
351 Views

tiger

เสือ /sʉ̆a/
2683 Views

/question/

มั้ย /mái/
396 Views

/question/

ไหม /mái/
2751 Views

hatch; bring forth; proclaim; out; exit

ออก /ɔ̀ɔk/
1520 Views

want to do

อยาก ทำ /yàak-tam/
2650 Views

want

อยาก /yàak/
2643 Views

/əə/

/sà-rà əə/
579 Views

/ua/

/sà-rà ua/
571 Views

/ò/

/sà-rà ò/
592 Views

/ɛ̀/

/sà-rà ɛ̀/
584 Views