foreign country

ต่าง ประเทศ /dtàang bprà-têet/
1448 Views

radio

วิทยุ /wíttáyú/
1403 Views

tomorrow night

คืน พรุ่ง นี้ /kʉʉn prʉ̂ng-níi/
2629 Views

tomorrow evening

พรุ่ง นี้ เย็น /prûng-níi-yen/
2624 Views

tomorrow morning

พรุ่ง นี้ เช้า /prûng-níi-cháao/
2633 Views

tomorrow

พรุ่ง นี้ /prûng-níi/
2611 Views

there

ที่ นั่น /tîi nân/
2233 Views

that one

อัน นั้น /an nán/
2248 Views

American

อเมริกา /amee-rí-gaa/
2669 Views

yeah

ครับ /kráp/
1041 Views

sorry (excuse me)

ขอโทษ /kɔ̆ɔ-tôot/
2118 Views

blame

โทษ /tôot/
2116 Views

to make merit

ทำบุญ /tam-boon/
403 Views

Songkran, the Thai New Year festival, celebrated in mid-April

สงกรานต์ /sŏng-graan/
333 Views

culture; civil behavior

วัฒนธรรม /wát-tá-ná-tam/
332 Views

custom; tradition

ประเพณี /bprà-pee-nii/
320 Views

district; a subdivision of a Thai province

อำเภอ /am-pəə/
332 Views

area

เขต /kə̀ət/
2653 Views

extremely; greatly; quite; very much; so much

จังเลย /jaang leei/
334 Views

exceed

เกิน /gəən/
2648 Views

mail (letter)

จดหมาย /jòt-măai/
1272 Views

bank

ธนาคาร /tá-naa-kaan/
2639 Views

ahead of time; in advance

ล่วง หน้า /lûaang nâa/
330 Views

to exceed; overstep; pass; to go beyond

ล่วง /lûaang/
365 Views

sock(s)

ถุงเท้า /tŭng-táao/
1464 Views

feel sorry for; to pity

สงสาร /sŏng-săan/
368 Views

[is] pitiful; poor; pitiable; unfortunate

น่า สงสาร /nâa sŏng-săan/
409 Views

how (written)

อย่างไร /yàang-rai/
2674 Views