he; she; him; her; they

เขา /káo/
1994 Views

fan

พัดลม /pát-lom/
359 Views

hill; mountain

เขา /kăo/
1291 Views

dove

เขา /kăo/
1281 Views

the public; people in general

สาธารณะ /săa-taa-rá-ná/
352 Views

ministry

กระทรวง /grà-suang/
355 Views

station

สถานี /sàtăanii/
1507 Views

taxi

รถแท็กซี่ /rót-tɛ́k-sîi/
2614 Views

vocabulary

คำศัพท์ /kamsàp/
327 Views

underground

ใต้ดิน /dtâi-din/
1505 Views

subway

รถไฟ ใต้ดิน /rót-fai dtâi-din/
2687 Views

Chiang Mai

เชียงใหม่ /chiang-mài/
1385 Views

south

ใต้ /dtâai/
1502 Views

below; underneath

ใต้ /dtâai/
2657 Views

spicy

เผ็ด /pèt/
2823 Views

read book

อ่าน หนังสือ /àan năng-sʉ̆ʉ/
1506 Views

book

หนังสือ /năng-sʉ̆ʉ/
2719 Views

movie theater; cinema

โรงหนัง /roong-năng/
2662 Views

those

โน่น /nôon/
2644 Views

leaf

ใบไม้ /bai-máai/
2645 Views

problem; trouble; difficulty

ปัญหา /bpan-hăa/
337 Views

not so good

ไม่ ค่อย ดี /mâi kɔ̂ɔi dii/
2677 Views

not so

ไม่ ค่อย /mâi kɔ̂ɔi/
2645 Views

to settle an argument; to agree

ยุติ /yóot -dtì/
376 Views

law

กฎหมาย /gòt-máai/
343 Views

rule; regulation

กฎ /gòt/
350 Views

table

โต๊ะ /dtó/
1477 Views

embassy

สถานทูต /sà-tăan-tûut/
1483 Views

place; site; area

สถาน /sà-tăan/
1443 Views

Ok.; Okay

ก็ได้ /gɔ̂ɔ-dâi/
336 Views