grandmother (paternal)

ย่า /yâa/
1444 Views

eldest; oldest child

ลูก คน โต /lûuk kon dtoo/
1394 Views

grandfather (maternal)

ตา /dtaa/
1425 Views

family

ครอบ ครัว /krɔ̂ɔp krua/
1443 Views

grandfather (paternal)

ปู่ /bpùu/
1437 Views

only child

ลูก คน เดียว /lûuk kon diaao/
1409 Views

aunt

ป้า /bpâa/
2706 Views

niece

หลานสาว /lăan-săao/
1400 Views

widower

ม่าย /mâai/
2612 Views

nephew

หลานชาย /lăan-chaai/
1421 Views

uncle

ลุง /lung/
2594 Views

grand child

หลาน /lăan/
1415 Views

husband

สามี /săamii/
1418 Views

younger sister

น้อง สาว /nɔ́ɔng săao/
1444 Views

wife

ภรรยา /panrayaa/
1403 Views

younger brother

น้อง ชาย /nɔ́ɔng chaai/
1451 Views

child; children

เด็ก /dèk/
1468 Views

older sister

พี่ สาว /pîi săao/
1442 Views

child; offspring; son or daughter

ลูก /lûuk/
1441 Views

older brother

พี่ ชาย /pîi chaai/
1469 Views

father; dad

พ่อ /pɔ̂ɔ/
1434 Views

brother; sister; siblings

พี่ น้อง /pîi nɔ́ɔng/
1423 Views

daughter

ลูก สาว /lûuk săao/
1445 Views

child [1st, 2nd ... 10th]

ลูก คน ที่ 110... /lûuk kon tîi 1-10.../
1443 Views

young woman; girl; unmarried woman; maiden;

สาว /săao/
1509 Views

youngest child

ลูก คน เล็ก /lûuk kon lék/
1403 Views

son

ลูก ชาย /lûuk chaai/
1415 Views

middle child

ลูก คน กลาง /lûuk kon glaang/
1394 Views

mother; mom

แม่ /mɛ̂ɛ/
1453 Views

youngest

คน เล็ก /kon lék/
1427 Views