last night

เมื่อ คืน /mʉ̂a kʉʉn/
2685 Views

yesterday

เมื่อ วาน /mʉ̂a waan/
2703 Views

tomorrow night

คืน พรุ่ง นี้ /kʉʉn prʉ̂ng-níi/
2629 Views

tomorrow evening

พรุ่ง นี้ เย็น /prûng-níi-yen/
2624 Views

tomorrow morning

พรุ่ง นี้ เช้า /prûng-níi-cháao/
2633 Views

tomorrow

พรุ่ง นี้ /prûng-níi/
2611 Views

today

วัน นี้ /wan níi/
2686 Views

every day

ทุกวัน /túk-wan/
1438 Views

last month

เดือน ก่อน /dʉan gɔ̀ɔn/
2587 Views

two years ago

สอง ปี ที่แล้ว /sɔ̆ɔng bpii tîi-lɛ́ɛo/
1397 Views

every morning

ทุกเช้า /túk-cháao/
2586 Views

yesterday evening

เย็นวานนี้ /yen-waan-níi/
2582 Views

every evening

ทุกเย็น /túk-yen/
2590 Views

last week

อาทิตย์ ก่อน /aatít gɔ̀ɔn/
2555 Views

every night

ทุกคืน /túk-kʉʉn/
2595 Views

second ago

วินาที ที่แล้ว /wíi-naa-tii tîi-lɛ́ɛo/
1406 Views

every month

ทุกเดือน /túk-dʉan/
2576 Views

two seconds ago

สอง วินาที ที่แล้ว /sɔ̆ɔng wíi-naa-tii tîi-lɛ́ɛo/
1443 Views

morning

เช้า /cháao/
2591 Views

every year

ทุก ปี /túk bpii/
2570 Views

minute ago

นาที ที่แล้ว /naa-tii tîi-lɛ́ɛo/
1405 Views

afternoon

บ่าย /bàai/
2741 Views

this week

อาทิตย์ นี้ /aatít níi/
2603 Views

two minutes ago

สอง นาที ที่แล้ว /sɔ̆ɔng naa-tii tîi-lɛ́ɛo/
1410 Views

evening

เย็น /yen/
2614 Views

this evening

เย็น นี้ /yen níi/
2604 Views

day ago

วัน ที่แล้ว /wan tîi-lɛ́ɛo/
1414 Views

now

ตอน นี้ /dtɔɔn nîi/
2620 Views

this month

เดือน นี้ /dʉan níi/
2575 Views

two days ago

สอง วัน ที่แล้ว /sɔ̆ɔng wan tîi-lɛ́ɛo/
1402 Views