medical vapor inhaler [liquid]

ยาดม /yaa dom/
430 Views

bandaid; medical bandage

พลาสเตอร์ /pláat-dtə̂ə/
420 Views

hangover

เมา ค้าง /mao káang/
427 Views

cough

ไอ /ai/
2589 Views

upset stomach; diarrhea

ท้อง เสีย /tɔ́ɔng sĭia/
423 Views

bacteria; germ

เชื้อ โรค /chʉ́ʉa rôok/
1200 Views

vomit; throw up

อวก /ûak/
415 Views

allergic; have an allergy

แพ้ /pɛ́ɛ/
442 Views

nausea; sick stomach

คลื่น ไส้ /klʉ̂ʉn sâi/
400 Views

sore throat medicine

ยา แก้ เจ็บ คอ /yaa gɛ̂ɛ jèp kɔɔ/
421 Views

inhaler [asthma]

ยา พ่น /yaa pôn/
389 Views

sore throat

เจ็บ คอ /jèp kɔɔ/
409 Views

particles between teeth

ขี้ ฟัน /kîi fan/
547 Views

symptom; indication; condition

อาการ /aagaan/
481 Views

eye snot; eye secretion

ขี้ ตา /kîi dtaa/
581 Views

tampon; sanitary napkin; pad

ผ้า อนามัย /pâa anamai/
435 Views

snot; mucus; boogers

ขี้ มูก /kîi mûuk/
535 Views

runny nose; mucus; mucous

น้ำ มูก /náam mûuk/
415 Views

food poisoning

อาหาร เป็น พิษ /aahăan bpen pít/
429 Views

red eye; pink eye

ตา แดง /dtaa dɛɛng/
426 Views

cold sore; blister on mouth

ร้อน ใน /rɔ́ɔn nai/
402 Views