there

ที่ นั่น /tîi nân/
2204 Views

from

จาก /jàak/
2619 Views

on; over; above; on top

บน /bon/
2564 Views

by; via; method; route; by way of

โดย /dooi/
2625 Views

between

ระหว่าง /rá-wàang/
2610 Views

about; concerning

เรื่อง /rʉ̂ʉang/
862 Views

here

ที่นี่ /tîi-nîi/
2595 Views

per; by; a

ต่อ /dtɔ̀ɔ/
1249 Views

without

ปราศจาก /bpràat sà jàak/
1220 Views

on; at; to

ที่ /tîi/
2632 Views

against

ทวน /tuuan/
1203 Views

reach; arrive at; to

ถึง /tʉ̆ng/
2722 Views

about; related to; concerned with; concerning; concerned with

เกี่ยว กับ /gìaao gàp/
648 Views

[do something for someone]

ให้ /hâi/
1692 Views

towards; in the direction of

ข้าง /kâang/
578 Views

during; throughout; through

ตลอด /dtàlɔ̀ɔt/
1425 Views

per

ละ /lá/
1380 Views

will then

ก็ จะ /gɔ̂ɔ jà/
562 Views

from; beginning from; from...to

ตั้ง /dtâng/
1334 Views

and then

แล้ว ก็ /lɛ́ɛo gɔ̂ɔ/
576 Views

in; inside; within; during

ใน /nai/
2650 Views

of; belonging to

ของ /kɔ̆ɔng/
1218 Views