I; me [unisex, female]

ฉัน /chán/
2214 Views

he; she; him; her; they

เขา /káo/
1994 Views

those

โน่น /nôon/
2644 Views

that one

อัน นั้น /an nán/
2248 Views

everything

ทุก อย่าง /túk yàang/
1032 Views

whose

ของ ใคร /kɔ̆ɔng krai/
2206 Views

which; where [implies question]

ไหน /năi/
2277 Views

we; us

เรา /rao/
2682 Views

that

ที่ /tîi/
1289 Views

us

พวกเรา /pûak rao/
2636 Views

who; that; where

ที่ /tîi/
872 Views

yen

เยน /yeen/
2677 Views

I; me

กัน /gan/
1289 Views

one who; who; whom; that

ผู้ /pûu/
1264 Views

who; that; so that; which; where

ซึ่ง /sʉ̂ng/
1263 Views

baht

บาท /bàat/
2760 Views

self

ตนเอง /dton eeng/
1243 Views

I / me (male)

ผม /pŏm/
2094 Views

this

นี่ /nîi/
2639 Views

them / they

พวก เขา /pûak káo/
2653 Views

what

อะไร /arai/
2594 Views

I; me [female, polite]

ดิฉัน /di-chăn/
2124 Views