I; me [unisex, female]

ฉัน /chán/
2175 Views

he; she; him; her; they

เขา /káo/
1958 Views

those

โน่น /nôon/
2615 Views

that one

อัน นั้น /an nán/
2216 Views

everything

ทุก อย่าง /túk yàang/
1004 Views

whose

ของ ใคร /kɔ̆ɔng krai/
2174 Views

which; where [implies question]

ไหน /năi/
2238 Views

we; us

เรา /rao/
2644 Views

that

ที่ /tîi/
1253 Views

us

พวกเรา /pûak rao/
2599 Views

who; that; where

ที่ /tîi/
845 Views

yen

เยน /yeen/
2642 Views

I; me

กัน /gan/
1251 Views

one who; who; whom; that

ผู้ /pûu/
1231 Views

who; that; so that; which; where

ซึ่ง /sʉ̂ng/
1227 Views

baht

บาท /bàat/
2720 Views

self

ตนเอง /dton eeng/
1206 Views

I / me (male)

ผม /pŏm/
2063 Views

this

นี่ /nîi/
2610 Views

them / they

พวก เขา /pûak káo/
2613 Views

what

อะไร /arai/
2560 Views

I; me [female, polite]

ดิฉัน /di-chăn/
2092 Views