to yield to the wish of

ตามใจ /dtaam-jai/
409 Views

errand; personal business

ธุระ /túra/
2707 Views

intend

ตั้งใจ /dtâng jai/
403 Views

read book

อ่าน หนังสือ /àan năng-sʉ̆ʉ/
1506 Views

to settle an argument; to agree

ยุติ /yóot -dtì/
376 Views

blame

โทษ /tôot/
2116 Views

to make merit

ทำบุญ /tam-boon/
403 Views

to exceed; overstep; pass; to go beyond

ล่วง /lûaang/
365 Views

feel sorry for; to pity

สงสาร /sŏng-săan/
368 Views

recover; improve

ฟื้น ตัว /fʉ́ʉn dtuaa/
1311 Views

conduct

ส่ง ตัว /sòng dtuaa/
1236 Views

hatch; bring forth; proclaim; out; exit

ออก /ɔ̀ɔk/
1520 Views

want to do

อยาก ทำ /yàak-tam/
2650 Views

want

อยาก /yàak/
2643 Views

switch on; turn on [light or electricity]

เปิด ไฟ /bpə̀ət fai/
1589 Views

nothing different; not do anything different

ไม่ ทำ อะไร แปลก ใหม่ /mâi tam arai bplɛ̀ɛk mài/
451 Views

warm up; heat up

อบอุ่น /ùn/
1530 Views

know (polite)

ทราบ /sâap/
2682 Views

complete; already

แล้ว /lɛ́ɛo/
2706 Views

hunt

ล่า /lâa/
670 Views

hit

ตี /dtii/
2544 Views

boil; boiled

ต้ม /dtôm/
2648 Views

wrap

ห่อ /hɔ̀ɔ/
2519 Views

fall asleep

เผลอหลับ /phlə̆ə-lăp/
2549 Views

build

สร้าง /sâang/
2995 Views

back; return; reverse

กลับ /glàp/
2735 Views

order

สั่ง /sàng/
1555 Views

being to build; construct; instigate; commence; to start

ก่อ /gɔ̀ɔ/
1438 Views