to yield to the wish of

ตามใจ /dtaam-jai/
451 Views

errand; personal business

ธุระ /túra/
2752 Views

intend

ตั้งใจ /dtâng jai/
451 Views

read book

อ่าน หนังสือ /àan năng-sʉ̆ʉ/
1549 Views

to settle an argument; to agree

ยุติ /yóot -dtì/
419 Views

blame

โทษ /tôot/
2157 Views

to make merit

ทำบุญ /tam-boon/
448 Views

to exceed; overstep; pass; to go beyond

ล่วง /lûaang/
409 Views

feel sorry for; to pity

สงสาร /sŏng-săan/
412 Views

recover; improve

ฟื้น ตัว /fʉ́ʉn dtuaa/
1352 Views

conduct

ส่ง ตัว /sòng dtuaa/
1283 Views

hatch; bring forth; proclaim; out; exit

ออก /ɔ̀ɔk/
1569 Views

want to do

อยาก ทำ /yàak-tam/
2692 Views

want

อยาก /yàak/
2691 Views

switch on; turn on [light or electricity]

เปิด ไฟ /bpə̀ət fai/
1633 Views

nothing different; not do anything different

ไม่ ทำ อะไร แปลก ใหม่ /mâi tam arai bplɛ̀ɛk mài/
493 Views

warm up; heat up

อบอุ่น /ùn/
1572 Views

know (polite)

ทราบ /sâap/
2721 Views

complete; already

แล้ว /lɛ́ɛo/
2745 Views

hunt

ล่า /lâa/
710 Views

use; employ; apply; spend; redeem; pay

ใช้ /chái/
2718 Views

wait

รอ /rɔɔ/
2544 Views

blossom

บาน /baan/
2659 Views

sweet

หวาน /wăan/
2634 Views

walk

เดิน /dəən/
2525 Views

drive

ขับ /kàp/
2543 Views

have; own; possess

มี /mii/
2316 Views

silly; crazy; psychotic

ติงต๊อง /ting tɔ́ng/
1376 Views