high school teacher

ครู มัธยม /kruu mát-tá-yom/
400 Views

high school; secondary education

มัธยม /mát-tá-yom/
366 Views

civil service; public service; government service; bureaucracy

ราชการ /râat-chá-gaan/
386 Views

parking space; parking area; car park

การจอดรถ /gaan jɔ̀ɔt rót/
376 Views

breath; respiration

ลมหายใจ /lom hăai jai/
1321 Views

weight [imperical]

น้ำหนัก /nám-năk/
393 Views

business person; business man

นัก ธุรกิจ /nák túra-gìt/
704 Views

business; business deal; firm

ธุรกิจ /túra-gìt/
1425 Views

plot of land, ground, or earth; real estate

ที่ดิน /tîi-din/
394 Views

yesterday

เมื่อ วาน /mʉ̂a waan/
2702 Views

teacher; instructor; professor; fellow

อาจารย์ /aa-jaan/
693 Views

fan

พัดลม /pát-lom/
359 Views

hill; mountain

เขา /kăo/
1291 Views

dove

เขา /kăo/
1281 Views

the public; people in general

สาธารณะ /săa-taa-rá-ná/
352 Views

ministry

กระทรวง /grà-suang/
355 Views

station

สถานี /sàtăanii/
1507 Views

taxi

รถแท็กซี่ /rót-tɛ́k-sîi/
2614 Views

vocabulary

คำศัพท์ /kamsàp/
327 Views

subway

รถไฟ ใต้ดิน /rót-fai dtâi-din/
2687 Views

Chiang Mai

เชียงใหม่ /chiang-mài/
1385 Views

south

ใต้ /dtâai/
1502 Views

book

หนังสือ /năng-sʉ̆ʉ/
2719 Views

movie theater; cinema

โรงหนัง /roong-năng/
2662 Views

leaf

ใบไม้ /bai-máai/
2645 Views

problem; trouble; difficulty

ปัญหา /bpan-hăa/
337 Views

law

กฎหมาย /gòt-máai/
343 Views

rule; regulation

กฎ /gòt/
350 Views

table

โต๊ะ /dtó/
1477 Views