high school teacher

ครู มัธยม /kruu mát-tá-yom/
401 Views

business person; business man

นัก ธุรกิจ /nák túra-gìt/
704 Views

teacher; instructor; professor; fellow

อาจารย์ /aa-jaan/
694 Views

government official; civil servant more results:

ข้าราชการ /kâa-râat-chá-gaan/
351 Views

student

นัก เรียน /nák rian/
1509 Views

engineer [general]

วิศวกร /wítsàwágɔɔn/
626 Views

photographer

ช่าง ภาพ /châang pâap/
607 Views

chef; cook [male]

พ่อ ครัว /pɔ̂ɔ krua/
609 Views

researcher; investigator

นัก วิจัย /nák wí-jai/
1191 Views

singer; vocalist

นัก ร้อง /nák rɔ́ɔng/
1245 Views

actor; acress

นัก แสดง /nák sàdɛɛng/
1317 Views

vendor

ผู้ค้า /phûu-káa/
2612 Views

detective; spy; sleuth

นัก สืบ /nák sʉ̀ʉp/
1225 Views

teacher

ครู /kruu/
2632 Views

investor; capitalist

นัก ลง ทุน /nák long tun/
1224 Views

pilot

นัก บิน /nák bin/
560 Views

seller; vendor; merchant

คน ขาย /kon kăai/
1433 Views

musician

นัก ดนตรี /nák dondtrii/
546 Views

barber; hair dresser

ช่าง ตัด ผม /châang dtàt pŏm/
570 Views

[female] seller; vendor; merchant

แม่ ค้า /mɛ̂ɛ káa/
1454 Views

researcher

นักวิจัย /wíjai/
567 Views

tailor

ช่าง ตัด เสื้อ /châng dtát sʉ̂a/
559 Views

[male] seller; vendor; merchant

พ่อ ค้า /pɔ̂ɔ káa/
1452 Views

construction worker

การ ก่อ สร้าง /châng gɔ̀ɔ sâang/
608 Views

doctor

หมอ /mɔ̆ɔ/
1448 Views

driver [abbreviated]

คนขับ /kon kàp/
852 Views

fire fighter; fireman

ชาติ ดับ เพลิง /nák dàp pləəng/
578 Views

butler

เป็น พ่อ บ้าน /bpen pɔ̂ɔ bâan/
1415 Views