high school teacher

ครู มัธยม /kruu mát-tá-yom/
361 Views

business person; business man

นัก ธุรกิจ /nák túra-gìt/
659 Views

teacher; instructor; professor; fellow

อาจารย์ /aa-jaan/
651 Views

government official; civil servant more results:

ข้าราชการ /kâa-râat-chá-gaan/
317 Views

student

นัก เรียน /nák rian/
1480 Views

engineer [general]

วิศวกร /wítsàwágɔɔn/
589 Views

photographer

ช่าง ภาพ /châang pâap/
573 Views

chef; cook [male]

พ่อ ครัว /pɔ̂ɔ krua/
577 Views

researcher; investigator

นัก วิจัย /nák wí-jai/
1158 Views

singer; vocalist

นัก ร้อง /nák rɔ́ɔng/
1211 Views

actor; acress

นัก แสดง /nák sàdɛɛng/
1288 Views

vendor

ผู้ค้า /phûu-káa/
2579 Views

detective; spy; sleuth

นัก สืบ /nák sʉ̀ʉp/
1194 Views

teacher

ครู /kruu/
2597 Views

investor; capitalist

นัก ลง ทุน /nák long tun/
1191 Views

pilot

นัก บิน /nák bin/
526 Views

seller; vendor; merchant

คน ขาย /kon kăai/
1395 Views

musician

นัก ดนตรี /nák dondtrii/
510 Views

barber; hair dresser

ช่าง ตัด ผม /châang dtàt pŏm/
536 Views

[female] seller; vendor; merchant

แม่ ค้า /mɛ̂ɛ káa/
1417 Views

researcher

นักวิจัย /wíjai/
531 Views

tailor

ช่าง ตัด เสื้อ /châng dtát sʉ̂a/
524 Views

[male] seller; vendor; merchant

พ่อ ค้า /pɔ̂ɔ káa/
1418 Views

construction worker

การ ก่อ สร้าง /châng gɔ̀ɔ sâang/
571 Views

doctor

หมอ /mɔ̆ɔ/
1420 Views

driver [abbreviated]

คนขับ /kon kàp/
817 Views

fire fighter; fireman

ชาติ ดับ เพลิง /nák dàp pləəng/
543 Views

butler

เป็น พ่อ บ้าน /bpen pɔ̂ɔ bâan/
1380 Views