how [question]

ยังไง /yang-ngai/
1554 Views

just now; moment ago

เมื่อ กี้ /mʉ̂a gíi/
696 Views

last night

เมื่อ คืน /mʉ̂a kʉʉn/
2684 Views

when; point in time [date]

เมื่อ /mʉ̂a/
1608 Views

[question] when

เมื่อ ไหร่ /mʉ̂a rài/
2722 Views

tomorrow night

คืน พรุ่ง นี้ /kʉʉn prʉ̂ng-níi/
2629 Views

tomorrow evening

พรุ่ง นี้ เย็น /prûng-níi-yen/
2624 Views

tomorrow morning

พรุ่ง นี้ เช้า /prûng-níi-cháao/
2633 Views

extremely; greatly; quite; very much; so much

จังเลย /jaang leei/
334 Views

ahead of time; in advance

ล่วง หน้า /lûaang nâa/
330 Views

how (written)

อย่างไร /yàang-rai/
2674 Views

this year

ปี นี้ /bpii níi/
2604 Views

exactly

ตรง /dtrong/
2635 Views

only; just

แค่ /kɛ̂ɛ/
1407 Views

week ago

อาทิตย์ ที่แล้ว /aatít tîi-lɛ́ɛo/
1410 Views

too; overly

ไป /bpai/
1235 Views

fully; perfectly

สมบูรณ์ /sŏm buun/
1142 Views

intimately; amicably; familiarly

กันเอง /gan eeng/
1161 Views

surely; fixedly; readily; certainly; definitely; absolutely

หนักแน่น /nàk nɛ̂ɛn/
1202 Views

maximum; the most

อย่าง มาก /yàang mâak/
579 Views

next year

ปี หน้า /bpii nâa/
2572 Views

late

สาย /săai/
2629 Views

before; last; preceeding

ก่อน /gɔ̀ɔn/
1413 Views

every day

ทุกวัน /túk-wan/
1438 Views

two weeks ago

สอง อาทิตย์ ที่แล้ว /sɔ̆ɔng aatít tîi-lɛ́ɛo/
1438 Views

clearly; distincly

ชัด /chát/
1183 Views

profoundly; deeply; reconditely

ลึกซึ้ง /lʉ́k sʉ́ng/
1183 Views

cheerfully; freshly

แจ่ม ใส /jɛ̀m săi/
1256 Views

minimum; the least

อย่าง น้อย /yàang nɔ̀i/
596 Views