year

ปี /bpii/
2638 Views

August

สิงหาคม /sĭng-hăa-kom/
2690 Views

June

มิถุนายน /mí-tù-naa-yon/
2648 Views

May

พฤษภาคม /prʉ́t-sà-paa-kom/
2628 Views

weekend

วันเสาร์อาทิตย์ /wan-săo-aatit/
2618 Views

April

เมษายน /mee-săa-yon/
2677 Views

month

เดือน /dʉan/
2604 Views

March

มีนาคม /mii-naa-kom/
2629 Views

two months from now

อีกสองเดือน /ìik-sɔ̆ɔng-dʉan/
2639 Views

February

กุมภาพันธ์ /guum-paa-pan/
2628 Views

three months from now

อีกสามเดือน /ìik-săam-dʉan/
2617 Views

January

มกราคม /má-ká-ra-kom/
2595 Views

July

กรกฎาคม /gà-rá-gà-daa-kom/
2642 Views

day

วัน /wan/
2610 Views

Monday

วันจันทร์ /wan-jan/
2639 Views

week (formal)

สัปดาห์ /sàp-daa/
2617 Views

Tuesday

วันอังคาร /wan-angkaan/
2613 Views

three days from now

อีกสามวัน /íik-săam-wan/
2583 Views

Wednesday

วันพุธ /wan-pút/
2598 Views

two days from now

อีกสองวัน /ìik-sɔ̆ɔng-wan/
2624 Views

Thursday

วันพฤหัส /wan-párʉ́hàt/
2628 Views

October

ตุลาคม /dtù-laa-kom/
2627 Views

Friday

วันศุกร์ /wan-sùk/
2619 Views

November

พฤศจิกายน /prʉ́t-sà-jì-gaa-yon/
2622 Views

Saturday

วันเสาร์ /wan-săo/
2623 Views

December

ธันวาคม /tan-waa-kom/
2624 Views

Sunday

วันอาทิตย์ /wan-aatít/
2607 Views

September

กันยายน /gan-yaa-yon/
2617 Views

week

อาทิตย์ /aatít/
2652 Views