station

สถานี /sàtăanii/
1470 Views

movie theater; cinema

โรงหนัง /roong-năng/
2626 Views

embassy

สถานทูต /sà-tăan-tûut/
1442 Views

bank

ธนาคาร /tá-naa-kaan/
2613 Views

airport

สนามบิน /sànăam-bin/
2553 Views

church

โบสถ์ /bòot/
2544 Views

bar

บาร์ /baa/
2615 Views

university; college

มหาลัย /máhăalai/
1413 Views

temple

วัด /wát/
2621 Views

gym; gymnasium

โรงยิม /roong yim/
1404 Views

house; home

บ้าน /bâan/
2640 Views

market

ตลาด /dtalàat/
2559 Views

port; harbor; wharf; pier

ท่า /tâa/
1420 Views

hotel

โรงแรม /roong-rɛɛm/
2562 Views

boat harbor

ท่า เรือ /tâa rʉa/
1414 Views

factory

โรง งาน /roong ngaan/
2589 Views

bus or train stop

ป้าย /bpâai/
1433 Views

pharmacy; drug store

ร้าน ขาย ยา /ráan kăai yaa/
1385 Views

school

โรงเรียน /roong-rian/
2562 Views

immigration office

? /sɔ̆ɔ-tɔɔ-mɔɔ/
1293 Views

hospital

โรงพยาบาล /roong-pà-yaa-baan/
2560 Views

boxing stadium

สนาม มวย /sànăam muai/
1276 Views

golf course

สนาม กอล์ฟ /sànăam gɔ́ɔf/
1291 Views

post office

ไปรษณีย์ /bprai-sà-nii/
2575 Views

floating market

ตลาด น้ำ /dtalàat náam/
1307 Views

university

มหาวิทยาลัย /má-haa-wít-tá-yaa-lai/
2548 Views

market [specific dates, ex: weekend market]

ตลาด นัด /dtalàat nát/
1295 Views

restaurant

ร้านอาหาร /ráan-aahăan/
2542 Views

library [room]

ห้อง สมุด /hɔ̂ɔng samùt/
579 Views