fire; flame; electric light; light switch

ไฟ /fai/
2664 Views

garbage bag

ถุง ขยะ /tŭng kàyà/
442 Views

battery

ถ่าน /tàan/
450 Views

cigarette lighter

ไฟ แช็ก /fai chɛ́k/
438 Views

dish soap

น้ำ ยา ล้าง จาน /náam yaa láang jaan/
437 Views

laundry detergent; bleach (powder)

ผง ซัก ฟอก /pŏng sák fɔ̂ɔk/
436 Views