hi!

ดี /dii/
1242 Views

tush

ชะ /chá/
1239 Views