Saksit

ศักดิ์สิทธิ์ /sàk sìt/
1179 Views

that...; as...

ว่า /wâa/
1476 Views

Tak

ตาก /dtàak/
1208 Views

Mister; Mr.

นาย /naai/
2606 Views

Jataka

ชาดก /chaa dà gà/
1210 Views

Mrs

นาง /naang/
1212 Views

Saint- ; St.

เซน /seen/
1237 Views

Northern Ireland

เหนือ /nʉ̆ʉa/
1189 Views

Phrae (North)

แพร่ /prɛ̂ɛ/
1208 Views

Luang

หลวง /lŭuang/
1226 Views

Buddhist Era

พุทธ ศักราช /pút-tá sàk-gà-ràat/
979 Views

Buddhism

พุทธศาสนา /pút tá sàat sà năa/
1170 Views

royal thought; royal idea; royal initiative

พระ ราช ดำริ /prá râat-chá dam-rì/
1214 Views

Porn

พร /pɔɔn/
1186 Views

Siam

สยาม /sà yăam/
1179 Views

Lord Buddha

พระพุทธเจ้า /prá pút tá jâo/
1177 Views

Sombat

สมบัติ /sŏm bàt/
1276 Views

Buddhism

พระพุทธศาสนา /prá pút tá sàat sà năa/
1198 Views

Tukta

ตุ๊กตา /dtúk gà dtaa/
1191 Views

Chalerm

เฉลิม /chà lə̆əm/
1211 Views

Prasat

ปราสาท /bpraa sàat/
1212 Views