agricultural

เกษตร /gà-sèet/
1391 Views

career; occupation; profession; vocation; job

อาชีพ /aa-chîip/
1368 Views

hard hearted; unyielding

ใจแข็ง /jai-kɛ̆ng/
449 Views

impatient

ใจร้อน /jai-rɔ́ɔn/
440 Views

narrow minded

ใจแคบ /jai-kɛ̂ɛp/
482 Views

generous

ใจกว้าง /jai-gwâang/
472 Views

fial; latest; last

สุดท้าย /sùt-táai/
445 Views

suitable (for); intended (for)

สำหรับ /săm-ràp/
465 Views

attentive; determined; resolute

ตั้งใจ /dtâng jai/
490 Views

underground

ใต้ดิน /dtâi-din/
1552 Views

below; underneath

ใต้ /dtâai/
2702 Views

spicy

เผ็ด /pèt/
2873 Views

not so good

ไม่ ค่อย ดี /mâi kɔ̂ɔi dii/
2723 Views

not so

ไม่ ค่อย /mâi kɔ̂ɔi/
2692 Views

exceed

เกิน /gəən/
2686 Views

[is] pitiful; poor; pitiable; unfortunate

น่า สงสาร /nâa sŏng-săan/
451 Views

fixed; rigid; constant; stable; inflexible

ตาย ตัว /dtaai dtuaa/
1316 Views

different; strange; new; novel; exotic; alien; unknown

แปลก ใหม่ /bplɛ̀ɛk mài/
620 Views

regularly

ประจำ /bprà-jam/
2685 Views

normally; usually

ปกติ /bpòk-gà-dtì/
2637 Views

long time ago

นาน มาก แล้ว /naan mâak lɛ́ɛo/
550 Views

crazy

บ้า /bâa/
2699 Views

after

หลัง /lăng/
2551 Views

hot

ร้อน /rɔ́ɔn/
1372 Views

"neutral"

เฉยๆ /chə̆əi chə̆əi/
1538 Views

[my] whole life; entire life

ตลอด ชีวิต /dtàlɔ̀ɔt chiiwít/
1551 Views