agricultural

เกษตร /gà-sèet/
1341 Views

career; occupation; profession; vocation; job

อาชีพ /aa-chîip/
1323 Views

hard hearted; unyielding

ใจแข็ง /jai-kɛ̆ng/
399 Views

impatient

ใจร้อน /jai-rɔ́ɔn/
394 Views

narrow minded

ใจแคบ /jai-kɛ̂ɛp/
436 Views

generous

ใจกว้าง /jai-gwâang/
415 Views

fial; latest; last

สุดท้าย /sùt-táai/
398 Views

suitable (for); intended (for)

สำหรับ /săm-ràp/
415 Views

attentive; determined; resolute

ตั้งใจ /dtâng jai/
436 Views

underground

ใต้ดิน /dtâi-din/
1505 Views

below; underneath

ใต้ /dtâai/
2657 Views

spicy

เผ็ด /pèt/
2823 Views

not so good

ไม่ ค่อย ดี /mâi kɔ̂ɔi dii/
2677 Views

not so

ไม่ ค่อย /mâi kɔ̂ɔi/
2645 Views

exceed

เกิน /gəən/
2648 Views

[is] pitiful; poor; pitiable; unfortunate

น่า สงสาร /nâa sŏng-săan/
409 Views

fixed; rigid; constant; stable; inflexible

ตาย ตัว /dtaai dtuaa/
1271 Views

different; strange; new; novel; exotic; alien; unknown

แปลก ใหม่ /bplɛ̀ɛk mài/
576 Views

regularly

ประจำ /bprà-jam/
2640 Views

normally; usually

ปกติ /bpòk-gà-dtì/
2596 Views

long time ago

นาน มาก แล้ว /naan mâak lɛ́ɛo/
513 Views

which one

อันไหน /an-năi/
2513 Views

delicious

อร่อย /arɔ̀i/
2533 Views

free (of / from)

ปลอด /bplɔ̀ɔt/
1546 Views

bad smell

เหม็น /mĕn/
1467 Views

skillful; skilled; talented

เก่ง /gèng/
1363 Views