Yesterday I slept from midnight to seven am.

mʉ̂a waan nɔɔn làp dtâng-dtɛ̀ɛ tîiang kʉʉn tʉ̆ng jèt moong cháao
เมื่อวาน นอน หลับ ตั้งแต่ เที่ยง คืน ถึง เจ็ด โมง เช้า
1443 Views

When did you come to Thailand?

kun maa tʉ̆ng mʉang-tai mʉ̂a-rài
คุณ มา ถึง เมืองไทย เมื่อไหร่
1435 Views

When will you come back?

kun jà glàp maa mʉ̂a-rài
คุณ จะ กลับ มา เมื่อไหร่
1470 Views

What time did you go to sleep yesterday?

mʉ̂a waan kun nɔɔn gìi moong
เมื่อวาน คุณ นอน กี่ โมง
1464 Views

From (since) what time did you sleep yesterday?

mʉ̂a -waan kun nɔɔn làp dtâng-dtɛ̀ɛ gìi moong
เมื่อวาน คุณ นอน หลับ ตั้งแต่ กี่ โมง
1439 Views

You have been living in Thailand since when?

kun yùu bprà-têet tai dtâng-dtɛ̀ɛ mʉ̂a -rài
คุณ อยู่ ประเทศ ไทย ตั้งแต่ เมื่อไหร่
1454 Views

Who did you eat with yesterday?

mʉ̂a waan kun gin kâao gàp krai
เมื่อ วาน คุุณ กิน ข้าว กับ ใคร
1563 Views

I think that it's not cheap.

pŏm kít wâa mâi tùuk rɔ̀k kráp
chán kít wâa mâi tùuk rɔ̀k ká
ผม คิด ว่า ไม่ ถูก หรอก ครับ
ฉัน คิด ว่า ไม่ ถูก หรอก คะ
1522 Views

I booked a hotel for four nights.

pŏm jɔɔng roong-rɛɛm sìi kʉʉn
chán jɔɔng roong-rɛɛm sìi kʉʉn
ผม จอง โรงแรม สี่ คืน
ฉัน จอง โรงแรม สี่ คืน
1465 Views

I'm afraid of flying.

pŏm glua gaan nâng krʉ̂ang-bin
chán glua gaan nâng krʉ̂ang-bin
ผม กลัว การ นั่ง เครื่องบิน
ฉัน กลัว การ นั่ง เครื่องบิน
1492 Views

I will be back on the 21st.

pŏm jà glàp maa wan-tîi yîi-sìp èt
chán jà glàp maa wan-tîi yîi-sìp èt
ผม จะ กลับ มา วันที่ ยี่สิบ เอ็ด
ฉัน จะ กลับ มา วันที่ ยี่สิบ เอ็ด
1447 Views

I am studying right now.

pŏm gamlang rian yùu
chán gamlang rian yùu
ผม กำลัง เรียน อยู่
ฉัน กำลัง เรียน อยู่
1447 Views

I cook for myself.

pŏm tam aahăan eeng
chán tam aahăan eeng
ผม ทำ อาหาร เอง
ฉัน ทำ อาหาร เอง
1473 Views

I'm washing my clothes now.

pŏm gamlang sák pâa hâi
chán gamlang sák pâa hâi
ผม กำลัง ซัก ผ้า ให้
ฉัน กำลัง ซัก ผ้า ให้
1466 Views

I think beef is more delicious.

pŏm kít wâa nʉ́a arɔ̀i gwàa
chán kít wâa nʉ́a arɔ̀i gwàa
ผม คิด ว่า เนื้อ อร่อย กว่า
ฉัน คิด ว่า เนื้อ อร่อย กว่า
1438 Views

I think Bangkok is more expensive.

pŏm kít wâa grung-têep pɛɛng gwàa
chán kít wâa grung-têep pɛɛng gwàa
ผม คิด ว่า กรุงเทพ แพง กว่า
ฉัน คิด ว่า กรุงเทพ แพง กว่า
1444 Views

I like mango more.

pŏm chɔ̂ɔp mámûang mâak gwàa
chán chɔ̂ɔp mámûang mâak gwàa
ผม ชอบ มะม่วง มาก กว่า
ฉัน ชอบ มะม่วง มาก กว่า
1490 Views

I have been living in Thailand since last year.

pŏm yùu bprà-têet tai dtâng-dtɛ̀ɛ bpii gɔ̀ɔn
chán yùu bprà-têet tai dtâng-dtɛ̀ɛ bpii gɔ̀ɔn
ผม อยู่ ประเทศ ไทย ตั้งแต่ ปี ก่อน
ฉัน อยู่ ประเทศ ไทย ตั้งแต่ ปี ก่อน
1453 Views

I left the post office around nine am.

pŏm ɔ̀ɔk jàak bprai-sà-nii bpramaan gâao moong cháao
chán ɔ̀ɔk jàak bprai-sà-nii bpramaan gâao moong cháao
ผม ออก จาก ไปรษณีย์ ประมาณ เก้า โมง เช้า
ฉัน ออก จาก ไปรษณีย์ ประมาณ เก้า โมง เช้า
1428 Views

I left the bar at three am.

pŏm ɔ̀ɔk jàak baa dtɔɔn dtii săam
chán ɔ̀ɔk jàak baa dtɔɔn dtii săam
ผม ออก จาก บาร์ ตอน ตี สาม
ฉัน ออก จาก บาร์ ตอน ตี สาม
1448 Views

I walk coming to school.

pŏm dəən maa roong-rian
chán dəən maa roong-rian
ผม เดิน มา โรงเรียน
ฉัน เดิน มา โรงเรียน
1478 Views

I will go to the shop alone.

pŏm bpai ráan kon diaao kráp
chán bpai ráan kon diaao kâ
ผม ไป ร้าน คน เดียว ครับ
ฉัน ไป ร้าน คน เดียว ค่ะ
1559 Views

I will fly back to China.

pŏm kʉ̂n krʉ̂ang-bin glàp bprà-têet jiin kráp
chán kʉ̂n krʉ̂ang-bin glàp bprà-têet jiin ká
ผม ขึ้น เครื่องบิน กลับ ประเทศ จีน ครับ
ฉัน ขึ้น เครื่องบิน กลับ ประเทศ จีน ค่ะ
1564 Views

I took the bus to the beach.

pŏm kʉ̂n rót-mee bpai tálee kráp
chán kʉ̂n rót-mee bpai tálee kâ
ผม ขึ้น รถเมล์ ไป ทะเล ครับ
ฉัน ขึ้น รถเมล์ ไป ทะเล ค่ะ
1554 Views

I took the train to the temple.

pŏm kʉ̂n rót-fai-fáa maa wát kâ
chán kʉ̂n rót-fai-fáa maa wát kráp
ผม ขึ้น รถไฟฟ้า มา วัด ครับ
ฉัน ขึ้น รถไฟฟ้า มา วัด ค่ะ
1569 Views

I think seafood is not delicious.

pŏm kìt wâa aahăan-tálee mâi arɔ̀i kráp
chán kìt wâa aahăan-tálee mâi arɔ̀i kâ
ผม คิด ว่า อาหารทะเล ไม่ อร่อย ครับ
ฉัน คิด ว่า อาหารทะเล ไม่ อร่อย ค่ะ
1578 Views

I cannot remember

pŏm jam mâi dâi
chán jam mâi dâi
ผม จำ ไม่ ได้
ฉัน จำ ไม่ ได้
1578 Views

I'm a Chinese person.

pŏm bpen kon jiin kráp
chán bpen kon jiin kâ
ผม เป็น คน จีน ครับ
ฉัน เป็น คน จีน ค่ะ
1563 Views

I like to listen to Thai.

pŏm chɔ̂ɔp fang paa-săa tai kráp
chán chɔ̂ɔp fang paa-săa tai kâ
ผม ชอบ ฟัง ภาษา ไทย ครับ
ฉัน ชอบ ฟัง ภาษา ไทย ค่ะ
1582 Views

I like the color black.

pŏm chɔ̂ɔp sĭi dam kráp
chán chɔ̂ɔp sĭi dam kâ
ผม ชอบ สี ดำ ครับ
ฉัน ชอบ สี ดำ ค่ะ
1571 Views