agricultural

เกษตร /gà-sèet/
1391 Views

high school teacher

ครู มัธยม /kruu mát-tá-yom/
455 Views

high school; secondary education

มัธยม /mát-tá-yom/
410 Views

civil service; public service; government service; bureaucracy

ราชการ /râat-chá-gaan/
433 Views

impatient

ใจร้อน /jai-rɔ́ɔn/
440 Views

narrow minded

ใจแคบ /jai-kɛ̂ɛp/
482 Views

generous

ใจกว้าง /jai-gwâang/
472 Views

to yield to the wish of

ตามใจ /dtaam-jai/
451 Views

breath; respiration

ลมหายใจ /lom hăai jai/
1369 Views

fial; latest; last

สุดท้าย /sùt-táai/
445 Views

weight [imperical]

น้ำหนัก /nám-năk/
444 Views

suitable (for); intended (for)

สำหรับ /săm-ràp/
465 Views

plot of land, ground, or earth; real estate

ที่ดิน /tîi-din/
435 Views

hill; mountain

เขา /kăo/
1354 Views

ministry

กระทรวง /grà-suang/
398 Views

Chiang Mai

เชียงใหม่ /chiang-mài/
1437 Views

problem; trouble; difficulty

ปัญหา /bpan-hăa/
380 Views

embassy

สถานทูต /sà-tăan-tûut/
1524 Views

bank

ธนาคาร /tá-naa-kaan/
2680 Views

government official; civil servant more results:

ข้าราชการ /kâa-râat-chá-gaan/
392 Views

construction worker

การ ก่อ สร้าง /châng gɔ̀ɔ sâang/
655 Views

ability to; can

สามารถ /săamâat/
441 Views

taut; not slack; tight; with tension

เครียด /krîat/
492 Views

accommodation; abode

ที่ พัก /tîi pák/
1079 Views

thinker; mastermind; sage; savant

นัก คิด /nák kít/
1254 Views

bored with; tired of; fed up with; weary of; sick of

เบื่อ หน่าย /bʉ̀ʉa nàai/
1299 Views

clearly; obviously; distinctly; lucidly; explicitly; plainly

ชัด แจ้ง /chát jɛ̂ɛng/
866 Views