agricultural

เกษตร /gà-sèet/
1325 Views

high school teacher

ครู มัธยม /kruu mát-tá-yom/
387 Views

high school; secondary education

มัธยม /mát-tá-yom/
354 Views

civil service; public service; government service; bureaucracy

ราชการ /râat-chá-gaan/
372 Views

impatient

ใจร้อน /jai-rɔ́ɔn/
379 Views

narrow minded

ใจแคบ /jai-kɛ̂ɛp/
420 Views

generous

ใจกว้าง /jai-gwâang/
398 Views

to yield to the wish of

ตามใจ /dtaam-jai/
392 Views

breath; respiration

ลมหายใจ /lom hăai jai/
1305 Views

fial; latest; last

สุดท้าย /sùt-táai/
386 Views

weight [imperical]

น้ำหนัก /nám-năk/
381 Views

suitable (for); intended (for)

สำหรับ /săm-ràp/
401 Views

plot of land, ground, or earth; real estate

ที่ดิน /tîi-din/
381 Views

hill; mountain

เขา /kăo/
1278 Views

ministry

กระทรวง /grà-suang/
343 Views

Chiang Mai

เชียงใหม่ /chiang-mài/
1373 Views

problem; trouble; difficulty

ปัญหา /bpan-hăa/
324 Views

embassy

สถานทูต /sà-tăan-tûut/
1471 Views

bank

ธนาคาร /tá-naa-kaan/
2631 Views

government official; civil servant more results:

ข้าราชการ /kâa-râat-chá-gaan/
342 Views

construction worker

การ ก่อ สร้าง /châng gɔ̀ɔ sâang/
599 Views

ability to; can

สามารถ /săamâat/
393 Views

taut; not slack; tight; with tension

เครียด /krîat/
443 Views

accommodation; abode

ที่ พัก /tîi pák/
1020 Views

thinker; mastermind; sage; savant

นัก คิด /nák kít/
1209 Views

bored with; tired of; fed up with; weary of; sick of

เบื่อ หน่าย /bʉ̀ʉa nàai/
1254 Views

clearly; obviously; distinctly; lucidly; explicitly; plainly

ชัด แจ้ง /chát jɛ̂ɛng/
815 Views