career; occupation; profession; vocation; job

อาชีพ /aa-chîip/
1368 Views

hard hearted; unyielding

ใจแข็ง /jai-kɛ̆ng/
449 Views

just now; moment ago

เมื่อ กี้ /mʉ̂a gíi/
742 Views

fan

พัดลม /pát-lom/
412 Views

station

สถานี /sàtăanii/
1555 Views

place; site; area

สถาน /sà-tăan/
1483 Views

tell myself

บอก ตัว เอง ว่า /bɔ̀ɔk dtuaa eeng wâa/
554 Views

wallet

กระเป๋า เงิน /gra-bpăo ngən/
500 Views

Noi

น้อย /nɔ́ɔi/
420 Views

warm up; heat up

อบอุ่น /ùn/
1572 Views

[classifier for thinly shaped things] (ex: bags, cups, glasses, fruits, eggs, banknotes)

ใบ /bai/
1198 Views

gender; sex

เพศ /pə̂t/
1515 Views

[numerical classifier for small, round things](ex: shirt buttons, pills or tablets, seeds, beads)

เม็ด /mét/
2247 Views

know (polite)

ทราบ /sâap/
2721 Views

rash [on skin]

ผื่น /pʉ̀ʉn/
2277 Views

hunt

ล่า /lâa/
710 Views

long time ago

นาน มาก แล้ว /naan mâak lɛ́ɛo/
550 Views

secret

ความ ลับ /kwaam láp/
415 Views

will then

ก็ จะ /gɔ̂ɔ jà/
637 Views

so; then; therefore

ก็ เลย /gɔ̂ɔ ləəi/
600 Views

ship; send; deliver; emit

ส่ง /sòng/
653 Views

boring

น่า เบื่อ /nâa bʉ̀ʉa/
658 Views

music

ดนตรี /dondtrii/
621 Views

better

ดี กว่า /dii gwàa/
603 Views

like this

อย่าง นี้ /yàang níi/
601 Views

minimum; the least

อย่าง น้อย /yàang nɔ̀i/
631 Views

maximum; the most

อย่าง มาก /yàang mâak/
616 Views

nothing; not doing anything

ไม่ ทำ อะไร /mâi tam arai/
446 Views

first; primary; initial

แรก /rɛ̂ɛk/
606 Views