how [question]

ยังไง /yang-ngai/
1604 Views

yesterday

เมื่อ วาน /mʉ̂a waan/
2740 Views

underground

ใต้ดิน /dtâi-din/
1552 Views

subway

รถไฟ ใต้ดิน /rót-fai dtâi-din/
2741 Views

south

ใต้ /dtâai/
1548 Views

below; underneath

ใต้ /dtâai/
2702 Views

not so good

ไม่ ค่อย ดี /mâi kɔ̂ɔi dii/
2723 Views

not so

ไม่ ค่อย /mâi kɔ̂ɔi/
2692 Views

table

โต๊ะ /dtó/
1523 Views

body; trunk

ตัว /dtuaa/
1325 Views

pocket

กระเป๋า /grà-bpăo/
1294 Views

/question/

มั้ย /mái/
441 Views

want to do

อยาก ทำ /yàak-tam/
2692 Views

electric train; skytrain

รถไฟฟ้า /rót-fai-fáa/
2721 Views

switch on; turn on [light or electricity]

เปิด ไฟ /bpə̀ət fai/
1633 Views

ledger; notebook; directory

สมุด /samùt/
1570 Views

cleanliness

ความ สะอาด /kwaam sàaàt/
495 Views

and then

แล้ว ก็ /lɛ́ɛo gɔ̂ɔ/
651 Views

image; picture; drawing; vision

ภาพ /pâap/
659 Views

alone; be alone; by oneself

คน เดียว /kon diaao/
634 Views

library [room]

ห้อง สมุด /hɔ̂ɔng samùt/
650 Views

can't hear

ไม่ ได้ ยิน /mâi dâi yin/
565 Views

can't remeber

จำ ไม่ ได้ /jam mâi dâi/
572 Views

hear; pleased

ยิน /yin/
659 Views

open bottle

เปิด ขวด /bpə̀ət kùat/
651 Views

have or catch a cold

ติด หวัด /dtìt wàt/
815 Views