how [question]

ยังไง /yang-ngai/
1541 Views

yesterday

เมื่อ วาน /mʉ̂a waan/
2687 Views

underground

ใต้ดิน /dtâi-din/
1492 Views

subway

รถไฟ ใต้ดิน /rót-fai dtâi-din/
2675 Views

south

ใต้ /dtâai/
1489 Views

below; underneath

ใต้ /dtâai/
2644 Views

not so good

ไม่ ค่อย ดี /mâi kɔ̂ɔi dii/
2664 Views

not so

ไม่ ค่อย /mâi kɔ̂ɔi/
2634 Views

table

โต๊ะ /dtó/
1464 Views

body; trunk

ตัว /dtuaa/
1266 Views

pocket

กระเป๋า /grà-bpăo/
1242 Views

/question/

มั้ย /mái/
384 Views

want to do

อยาก ทำ /yàak-tam/
2641 Views

electric train; skytrain

รถไฟฟ้า /rót-fai-fáa/
2671 Views

switch on; turn on [light or electricity]

เปิด ไฟ /bpə̀ət fai/
1577 Views

ledger; notebook; directory

สมุด /samùt/
1517 Views

cleanliness

ความ สะอาด /kwaam sàaàt/
442 Views

and then

แล้ว ก็ /lɛ́ɛo gɔ̂ɔ/
600 Views

image; picture; drawing; vision

ภาพ /pâap/
593 Views

alone; be alone; by oneself

คน เดียว /kon diaao/
580 Views

library [room]

ห้อง สมุด /hɔ̂ɔng samùt/
603 Views

can't hear

ไม่ ได้ ยิน /mâi dâi yin/
503 Views

can't remeber

จำ ไม่ ได้ /jam mâi dâi/
503 Views

hear; pleased

ยิน /yin/
607 Views

open bottle

เปิด ขวด /bpə̀ət kùat/
605 Views

have or catch a cold

ติด หวัด /dtìt wàt/
766 Views