when; point in time [date]

เมื่อ /mʉ̂a/
1608 Views

[question] when

เมื่อ ไหร่ /mʉ̂a rài/
2722 Views

I; me [unisex, female]

ฉัน /chán/
2214 Views

he; she; him; her; they

เขา /káo/
1994 Views

spicy

เผ็ด /pèt/
2823 Views

book

หนังสือ /năng-sʉ̆ʉ/
2719 Views

there

ที่ นั่น /tîi nân/
2233 Views

that one

อัน นั้น /an nán/
2248 Views

American

อเมริกา /amee-rí-gaa/
2669 Views

yeah

ครับ /kráp/
1041 Views

sorry (excuse me)

ขอโทษ /kɔ̆ɔ-tôot/
2118 Views

how (written)

อย่างไร /yàang-rai/
2674 Views

pen

ปากกา /bpàak-gaa/
1085 Views

bag; backpack; wallet; purse

กระเป๋า /grà-bpăo/
1545 Views

/question/

ไหม /mái/
2751 Views

want

อยาก /yàak/
2643 Views

train

รถไฟ /rót-fai/
2641 Views

electricity; electric; electrical

ไฟฟ้า /fai-fáa/
1395 Views

fire; flame; electric light; light switch

ไฟ /fai/
2698 Views

student

นัก เรียน /nák rian/
1509 Views

hello; goodbye; good morning; good afternoon; good evening; good night; greetings [a polite greeting or farewell used when meeting or parting]

สวัส ดี /sawàt dii/
1758 Views

more; more than; over; as; till; over [comparative]

กว่า /gwàa/
2671 Views

complete; already

แล้ว /lɛ́ɛo/
2706 Views

year

ปี /bpii/
2647 Views

today

วัน นี้ /wan níi/
2686 Views

blessing; good fortune

สวัส /sawàt/
600 Views

close; turn off; shut

ปิด /bpìt/
438 Views

drug addict; addicted to drugs

ติด ยา /dtìt yaa/
777 Views