when; point in time [date]

เมื่อ /mʉ̂a/
1649 Views

[question] when

เมื่อ ไหร่ /mʉ̂a rài/
2766 Views

I; me [unisex, female]

ฉัน /chán/
2259 Views

he; she; him; her; they

เขา /káo/
2040 Views

spicy

เผ็ด /pèt/
2873 Views

book

หนังสือ /năng-sʉ̆ʉ/
2764 Views

there

ที่ นั่น /tîi nân/
2284 Views

that one

อัน นั้น /an nán/
2287 Views

American

อเมริกา /amee-rí-gaa/
2710 Views

yeah

ครับ /kráp/
1082 Views

sorry (excuse me)

ขอโทษ /kɔ̆ɔ-tôot/
2174 Views

how (written)

อย่างไร /yàang-rai/
2717 Views

pen

ปากกา /bpàak-gaa/
1129 Views

bag; backpack; wallet; purse

กระเป๋า /grà-bpăo/
1581 Views

/question/

ไหม /mái/
2793 Views

want

อยาก /yàak/
2691 Views

train

รถไฟ /rót-fai/
2696 Views

electricity; electric; electrical

ไฟฟ้า /fai-fáa/
1430 Views

fire; flame; electric light; light switch

ไฟ /fai/
2747 Views

student

นัก เรียน /nák rian/
1560 Views

hello; goodbye; good morning; good afternoon; good evening; good night; greetings [a polite greeting or farewell used when meeting or parting]

สวัส ดี /sawàt dii/
1801 Views

more; more than; over; as; till; over [comparative]

กว่า /gwàa/
2709 Views

complete; already

แล้ว /lɛ́ɛo/
2745 Views

year

ปี /bpii/
2686 Views

today

วัน นี้ /wan níi/
2733 Views

blessing; good fortune

สวัส /sawàt/
638 Views

close; turn off; shut

ปิด /bpìt/
481 Views

drug addict; addicted to drugs

ติด ยา /dtìt yaa/
822 Views