Numbers

This lesson covers the Thai number system.
26 Words, 6 Phrases

zero

ศูนย์ /sŭun/
2153 Views

one

หนึ่ง /nʉ̀ng/
2702 Views

two

สอง /sɔ̆ɔng/
2142 Views

three

สาม /săam/
2134 Views

four

สี่ /sìi/
2730 Views

five

ห้า /hâa/
2693 Views

six

หก /hòk/
2133 Views

seven

เจ็ด /jèt/
2685 Views

eight

แปด /bpɛ̀ɛt/
2140 Views

nine

เก้า /gâao/
2690 Views

ten

สิบ /sìp/
2153 Views

eleven

สิบ เอ็ด /sìp èt/
2132 Views

twenty

ยี่สิบ /yîi-sìp/
2128 Views

twenty one

ยี่สิบ เอ็ด /yîi-sìp èt/
2140 Views

thirty

สาม สิบ /săam sìp/
2140 Views

fourty

สี่ สิบ /sìi sìp/
2138 Views

fifty

ห้า สิบ /hâa sìp/
2126 Views

sixty

หก สิบ /hòk sìp/
2132 Views

seventy

เจ็ด สิบ /jèt sìp/
2142 Views

eighty

แปด สิบ /pbɛ̀ɛt sìp/
2137 Views

ninty

เก้า สิบ /gâao sìp/
2115 Views

(one) hundred

(หนึ่ง) ร้อย /(nʉ̀ng) rɔ́ɔi/
2119 Views

(one) thousand

(หนึ่ง) พัน /(nʉ̀ng) pan/
2109 Views

ten thousand

หมื่น /mʉ̀ʉn/
2151 Views

one hundred thousand

แสน /sɛ̆ɛn/
2136 Views

one million

ล้าน /láan/
2126 Views

one hundred fourty six (146)

rói sìi sìp hòk
ร้อย สี่ สิบ หก
2147 Views

two thousand two hundred twenty (2222)

sɔ̆ɔng pan sɔ̆ɔng rói yîi-sìp sɔ̆ɔng
สอง พัน สอง ร้อย ยี่สิบ สอง
2173 Views

eleven thousand one hundred eleven (11111)

nʉ̀ng mʉ̀ʉn nʉ̀ng pan nʉ̀ng rɔ́ɔi sìp èt
หนึ่ง หมื่น หนึ่ง พัน หนึ่ง ร้อย สิบ เอ็ด
2181 Views

fifty four thousand three hundred twenty one (54321)

hâa mʉ̀ʉn sìi pan săam rɔ́ɔi yîi-sìp èt
ห้า หมื่น สี่ พัน สาม ร้อย ยี่สิบ เอ็ด
2153 Views

nine hundred eighty seven thousand six hundred fifty four (987654)

gâao sɛ̆ɛn bpɛ̀ɛt mʉ̀ʉn jèt pan hòk rɔ́ɔi hâa sìp sìi
เก้า แสน แปด หมื่น เจ็ด พัน หก ร้อย ห้า สิบ สี่
2190 Views

one million two hundred thirty four thousnad five hundred sixty seven (1234567)

láan sɔ̆ɔng sɛ̆ɛn săam mʉ̀ʉn sìi pan hâa rɔ́ɔi hòk sìp jèt
ล้าน สอง แสน สาม หมื่น สี่ พัน ห้า ร้อย หก สิบ เจ็ด
2151 Views