Conversation II

More words for everyday conversation like "who", "where", "and" and "or".
6 Words, 3 Phrases

[do something for someone]

ให้ /hâi/
1753 Views

new

ใหม่ /mài/
2742 Views

that; those

นั่น /nân/
2337 Views

them / they

พวก เขา /pûak káo/
2685 Views

together

ด้วยกัน /dûai gan/
1689 Views

much; many; very; more

มาก /mâak/
2695 Views

Have a safe journey.

dəən taang bplɔ̀ɔt-pai ná kráp
dəən taang bplɔ̀ɔt-pai ná ká
เดิน ทาง ปลอดภัย นะ ครับ
เดิน ทาง ปลอดภัย นะ คะ
1715 Views

See you. (next time)

jəə gan mài
เจอ กัน ใหม่
1722 Views

Wish you have fun.

kɔ̆ɔ hâi sanùk
ขอ ให้ สนุก
1733 Views