Conversation I

Very basic conversation for things like "hello" and "thank you".
35 Words, 12 Phrases

/question/

มั้ย /mái/
431 Views

"doesn't matter"

ไม่เป็นไร /mâi bpen-rai/
2128 Views

particle used at the end of a clause [emphasis]

นะ /ná/
2133 Views

/polite particle/ (question & statement)

ครับ /kráp/
2178 Views

/polite particle/ (question)

คะ /ká/
2178 Views

/polite particle/ (statement)

ค่ะ /kâ/
2145 Views

/question/

ไหม /mái/
2782 Views

age

อายุ /aayú/
2169 Views

are; can; able; be something; know how

เป็น /bpen/
2257 Views

can; able; possible

ได้ /dâi/
2689 Views

can-not

ไม่ ได้ /mâi dâi/
2740 Views

comfortable

สบาย /sabaai/
2117 Views

correct

ใช่ /châi/
2155 Views

he; she; him; her; they

เขา /káo/
2024 Views

hello; goodbye; good morning; good afternoon; good evening; good night; greetings [a polite greeting or farewell used when meeting or parting]

สวัส ดี /sawàt dii/
1790 Views

how much

เท่าไร /tâo-rài/
2660 Views

I; me [female, polite]

ดิฉัน /di-chăn/
2157 Views

I / me (male)

ผม /pŏm/
2127 Views

I; me [unisex, female]

ฉัน /chán/
2249 Views

language

ภาษา /paa-săa/
2075 Views

like

ชอบ /chɔ̂ɔp/
2113 Views

name

ชื่อ /chʉ̂ʉ/
2123 Views

not; no; nope

ไม่ /mâi/
2172 Views

not correct

ไม่ใช่ /mâi châi/
2100 Views

good; well; nice

ดี /dii/
2712 Views

[classifier] (ex: people, person)

คน /kon/
2732 Views

right? / is that correct?

ใช่ไหม /châi mái/
2128 Views

sorry (excuse me)

ขอโทษ /kɔ̆ɔ-tôot/
2165 Views

speak / say

พูด /pûut/
2109 Views

teacher

ครู /kruu/
2666 Views

I'm well, thank you.

pŏm sabaai dii kɔ̀ɔp-kun kráp
chán sabaai dii kɔ̀ɔp-kun kâ
ผม สบาย ดี ขอบคุณ ครับ
ฉัน สบาย ดี ขอบคุณ ค่ะ
2132 Views

Can you speak Thai?

kun pûut paa-săa tai dâi mái?
คุณ พูด ภาษา ไทย ได้ ไหม
2124 Views

I cannot speak Thai.

pŏm pûut paa-săa tai mâi dâi kráp
chán pûut paa-săa tai mâi dâi kâ
ผม พูด ภาษา ไทย ไม่ ได้ ครับ
ฉัน พูด ภาษา ไทย ไม่ ได้ ค่ะ
2137 Views

Do you like Thai people?

kun chɔ̂ɔp kon tai mái?
คุณ ชอบ คน ไทย ไหม
2134 Views

Correct, I like Thai People.

châi pŏm chɔ̂ɔp kon tai kráp
châi chán chɔ̂ɔp kon tai kâ
ใช่ ผม ชอบ คน ไทย ครับ
ใช่ ฉัน ชอบ คน ไทย ค่ะ
2112 Views

How old are you?

kun aayú tâo-rài?
คุณ อายุ เท่าไร
2122 Views

I am _ years old.

pŏm aayú _ kráp
chán aayú _ kâ
ผม อายุ _ ครับ
ฉัน อายุ _ ค่ะ
2147 Views

You are a teacher, right?

kun bpen kruu châi mái
คุณ เป็น ครู ใช่ มั้ย?
2128 Views

Not correct, I'm not a teacher.

mâi châi, pŏm mâi châi kruu
mâi châi, chán mâi châi kruu
ไม่ ใช่ ผม ไม่ ใช่ ครู
ไม่ ใช่ ฉัน ไม่ ใช่ ครู
2125 Views

What is your name?

kun chʉ̂ʉ arai?
คุณ ชื่อ อะไร
2134 Views

What did he/she say?

káo pûut wâa arai?
เขา พูด ว่า อะไร
2109 Views

"What did you say?"

arai ná?
อะไรนะ
2129 Views