Colors

List of colors and other related words such as "bright" and "dark" and "light".
22 Words, 9 Phrases

color

สี /sĭi/
2771 Views

primary colors

แม่สี /mɛ̂ɛ sĭi/
2651 Views

dark (color)

เข้ม /kêm/
2722 Views

light (color)

อ่อน /ɔ̀ɔn/
2684 Views

bright (color); fresh

สด /sòt/
2916 Views

red
 

แดง /dɛɛng/
2708 Views

green
 

เขียว /kĭao/
2668 Views

light blue
 

ฟ้า /fáa/
2603 Views

yellow
 

เหลือง /lʉ̆ang/
2660 Views

orange
 

ส้ม /sôm/
2660 Views

pink
 

ชมพู /chom-puu/
2723 Views

purple
 

ม่วง /mûang/
2658 Views

indigo
 

คราม /kraam/
2664 Views

gold (blond hair)
 

ทอง /tɔɔng/
2674 Views

silver (money)
 

เงิน /ngən/
2680 Views

bronze (metallic)
 

สีบรอนซ์ /bronze/
2680 Views

white
 

ขาว /kăao/
2777 Views

grey
 

เทา /tao/
2670 Views

black
 

ดำ /dam/
2687 Views

brown
 

น้ำตาล /náam-dtaan/
2670 Views

blue
 

น้ำเงิน /náam-ngən/
2734 Views

khaki
 

สีกากี /gaa gee/
2669 Views

I like the color black.

pŏm chɔ̂ɔp sĭi dam kráp
chán chɔ̂ɔp sĭi dam kâ
ผม ชอบ สี ดำ ครับ
ฉัน ชอบ สี ดำ ค่ะ
1556 Views

What color do you like?

kun chɔ̂ɔp sĭi arai
คุณ ชอบ สี อะไร
1511 Views

What color is the pen?

bpàak-gaa sĭi arai
ปากกา สี อะไร
1510 Views

Light purple color.

sĭi mûang ɔ̀ɔn
สี ม่วง อ่อน
1525 Views

Dark purple color.

sĭi mûang kêm
สี ม่วง เข้ม
1517 Views

Green food is delicious.

aahăan sĭi kĭao arɔ̀i
อาหาร สี เขียว อร่อย
1525 Views

That is a red pen, right?

nân bpàak-gaa sĭi dɛɛng châi mái
นั่น ปากกา สี แดง ใช่ ไหม
1158 Views

This is a blue pen.

nîi bpàak-gaa sĭi fáa
นี่ ปากกา สี ฟ้า
1534 Views

I like your orange shirt.

pŏm chɔ̂ɔp sʉ̂a sĭi sôm kun
chán chɔ̂ɔp sʉ̂a sĭi sôm kun
ผม ชอบ เสื้อ สี ส้ม คุณ
ฉัน ชอบ เสื้อ สี ส้ม คุณ
1539 Views