Directions

General directions for everyday use and using taxi's.
22 Words, 10 Phrases

reach; arrive at; to

ถึง /tʉ̆ng/
2792 Views

left

ซ้าย /sáai/
2777 Views

where; whereabouts

ที่ ไหน /tîi năi/
2322 Views

which; where [implies question]

ไหน /năi/
2309 Views

right

ขวา /kwăa/
2719 Views

turn

เลี้ยว /líao/
2686 Views

go; leave; proceed; move

ไป /bpai/
2712 Views

straight

ตรง /dtrong/
2697 Views

stop

หยุด /yùt/
2733 Views

park

จอด /jɔ̀ɔt/
2662 Views

back; return; reverse

กลับ /glàp/
2769 Views

meter (taxi)

มิเตอร์ /mídtə̂ə/
2671 Views

way; direction; course; route

ทาง /taang/
2705 Views

live; stay; be at

อยู่ /yùu/
2725 Views

get lost

หลงทาง /lŏng taang/
2662 Views

slowly; slow down

ช้าๆ /cháa cháa/
2651 Views

faster; go fast

เร็วๆ /reo reo/
2658 Views

near

ใกล้ /glâi/
2694 Views

far

ไกล /glai/
2721 Views

traffic

รถติด /rót-dtìt/
2653 Views

separation; intersection

แยก /yɛ̂ɛk/
2659 Views

ambassador; diplomat; emissary; envoy

ทูต /tûut/
1524 Views

Go straight.

dtrong bpai
ตรง ไป
1520 Views

How much is it to go to Soi 13?

bpai sɔɔi sìp săam tâo-rài
ไป ซอย สิบ สาม เท่าไร
1559 Views

On the left.

yùu taang sáai
อยู่ ทาง ซ้าย
1521 Views

On the right.

yùu taang kwăa
อยู่ ทาง ขวา
1537 Views

Park here.

jɔ̀ɔt tîi-nîi
จอด ที่นี่
1502 Views

Turn back (u-turn).

líao glàp
เลี้ยว กลับ
1516 Views

Turn left.

líao sâai
เลี้ยว ซ้าย
1563 Views

Turn right.

líao kwăa
เลี้ยว ขวา
1557 Views

Use the meter.

chái mídtəə
ใช้ มิเตอร์
1548 Views

Which way to go to the mall?

hâang bpai taang năi
ห้าง ไป ทาง ไหน
1514 Views